ЛМКП «Львівтеплоенерго»
«Львівтеплоенерго»
       Львівське міське комунальне підприємство


тепло та затишок у Вашому домі
Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності коммунального унітарного підприємства, та заходи що до управління такими ризиками.

 

Найбільшістотними факторами ризику, щовпливають та в подальшомуможутьвплинути на результатидіяльності ЛМКП "Львівтеплоенерго", є зовнішніфактори, яківикликанізаконодавчоюполітикоюдержави з регулюваннягосподарськоїдіяльностітеплопостачальнихпідприємств та недосконалістюнормативної та законодавчоїбази.

Істотнимизовнішніми факторами ризику є:

Розбіжність у термінахзміницін на енергоносії та введенням в діютарифів на виробництво, транспортування, постачаннятепловоїенергіїтавідповідніпослугицентралізованогоопалення та централізованогогарячоговодопостачання.

У структурівитрат на виробництво, транспортування та постачаннятепловоїенергіїпитома вагаенергоносіїв становить    90,6 %. Так у тарифах на тепловуенергію для потреб населення, якідіють з 01.07.2016 р., вона дорівнює90,4%.

НКРЕКП,  починаючи  з  травня 2016р., застосовує в тарифах на виробництво теплової енергії для «Інших споживачів»ціну газу, яка діє на умовах попередньої оплати, а з  грудня 2016р. так звану  «індикативну ціну на газ», яка є навіть нижчою, ніж ціна на газ на умовах передоплати.  Це суперечить Закону України «Про теплопостачання», яким передбачено, що тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. Аналогічні проблеми є при виробництві електричної енергії.

        За останні роки неодноразовозмінювалисьціни на енергоносії, а скоригованітарифи на тепловуенергію вводились в дію з запізненням. Так останнєпідвищенняціни на природний газ (в 2,3 рази) татарифів на тепловуенергію ( 1,96 рази) відбулося з 01.05.2016 року, а тарифи на тепловуенергію з врахуваннямзазначенихзмінвведені в дію з 01.07.2016 р. Такийчасовийрозривпризвів до значногозростаннязаборгованості за спожитіенергоносії, що в свою чергусприялозначномузменшенню нормативу перерахуваннякоштів на поточнийрахунокпідприємствавідповідно до Порядку розподілукоштів, щонадходять на поточнірахункиізспеціальним режимом використання для проведеннярозрахунків з постачальником природного газу, на якогопокладеноспеціальніобов'язки, затвердженого постановою КМУ від 18.06.2014 р. № 217.

Несвоєчаснакомпенсація з державного бюджету різниці в тарифах на тепловуенергію, опалення та постачаннягарячої води населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністюфактичноївартостітепловоїенергії та відповіднихпослугвстановленими тарифами і  відсутність компенсації з бюжетурізниці в тарифах на тепловуенергію, щопостачаласьбюджетним та іншимспоживачам за тарифами, що не покривалиекономічнообгрунтованівитрати.

Компенсація по різниці в тарифах завждиздійснюваласьзізначноюзатримкою. Так, у 2014 році ЛМКП "Львівтеплоенерго" отрималофінансування з різниці в тарифах за попереднітри роки. Таказатримка у фінансуваннірізниці в тарифах сприяла не лишевиникненнюзаборгованості за спожитіенергоносії та нарахуваннюенергопостачальникамибагатомільйоннихштрафів та пені, але і призвела до штучного виникненняприбутку за підсумками 2014 року та нарахуваннюподатку на прибуток, для сплатиякого у підприємствавзагалівідсутніджерелафінансування.

Неврегульованістьдіючогозаконодавствастосовнообов’язків та вимог до споживачівпослугтеплопостачання в частинісвоєчаснихрозрахунків.

Так джерелафінансуваннявитрат по пені та штрафам, якінарахованіенергопостачальникамичерез неможливостьпідприємства з вищезазначених причин своєчасноздійснюватирозрахунки за спожитіенергоносії, у підприємствавзагалівідсутні, оскількимораторій на заборонунарахуванняпеніборжникам з оплати житлово-комунальнихпослугбувзнятий, але розмірпені для фізичнихосіб (питома вага населення у структуріспоживачівскладаєблизько 80%) та механізмнарахуванняпені до цього часу офіційно не визначенийжоднимдіючимнормативним актом.

Діючим кодексом газорозподільчоїсистемивстановленіпевнівимогищодокомпенсації оператору газорозподільчоїмережі, розмірякихвизначаєтьсяіззастосуваннямкоефіцієнтів у розмірі 1,5 – 2,0, щосуттєвозбільшуєпередбаченідіючими тарифами витрати. Застосуваннякоефіцієнтівпередбачено і при несвоєчаснихрозрахунках за спожитийприродний газ, незважаючи на відсутністьаналогічнихвимог до споживачівпослугтеплопостачання, чимвзагаліунеможливлюєтьсядіяльністьтеплопостачальнихпідприємств.

ЛМКП "Львівтеплоенерго" неодноразовозверталося до вищестоящихорганів та установ з проханнямініціюваннярозглядупитаннящодовнесеннявідповіднихзмін до діючихнормативних та законодавчихактів та надавало своїпропозиції. Позитивневирішеннявизначенихпитаньсприяло б покращеннюфінансового стану підприємства та забезпечило б йогостабільну роботу.

 

         ДискримінаційністьокремихвимогПорядку розподілукоштів, щонадходять на поточнірахункиізспеціальним режимом використання для проведеннярозрахунків з постачальником природного газу, на якогопокладеноспеціальніобов'язки, затвердженого постановою КМУ від 18.06.2014 р. № 217.

         Застосуваннякоефіцієнтарівнярозрахунків за спожитийприродний газ при розрахункунормативівперерахуваннякоштів на поточнийрахунокпідприємствапризводить до заниженнянормативів для теплопостачальнихпідприємств і призводить до відсутностіобіговихкоштів на поточному рахункупідприємства для здійсненняобов'язковихплатежів (заробітної плати, податків, оплати електроенергії, тощо).Відсутністькоштів не даєможливостіпідприємствусвоєчасноздійснюватиаварійні та поточніремонтніроботи, виконуватиінвестиційнупрограму по модернізації і реконструкціїкотелень та транспортних мереж підприємства.  Повернутись