ЛМКП «Львівтеплоенерго»
«Львівтеплоенерго»
       Львівське міське комунальне підприємство


тепло та затишок у Вашому домі
27.10.2016 ОГОЛОШЕННЯ ПРО ТОРГИ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ТОРГИ

 

Україна

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. ЛЬВОВА

Постачання і монтаж індивідуальнихтепловихпунктів

 

Найменуванняпроекту

Проект реконструкціїцентралізованоготеплопостачання м. Львова

Країна

Україна

Сектор

Муніципальнатаекологічнаінфраструктура

Ідентифікаційнийномерпроекту

39300

Джерелофінансування

ЄБРР

ТипКонтракту

Проект на товари, роботи і послуги

Типоголошення

Оголошенняпроторги

Датавипуску

19.09.2016

Датазакриття

16.11.2016 о 13:00 год. за місцевим часом

 

ЦеОголошення про торги опубліковановідповідно до Загальногооголошення про закупівлі за цим проектом, яке булорозміщено на веб-сайті ЄБРР у розділі «Потенційнізакупівлі» (ProcurementOpportunities) 18 грудня 2014р. та оновлено28 січня 2016 р.

 

Львівськеміськекомунальнепідприємство «Львівтеплоенерго» (далі – Замовник) отрималогрант він Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (далі – E5P) і кредит відЄвропейського банку реконструкції та розвитку (далі – Банк) для реалізації «Проекту реконструкціїцентралізованоготеплопостачання м. Львова».

 

У зв’язку з цимЗамовникзапрошуєПідрядників до поданняопечатанихконкурснихпропозицій для укладеннянаступного Контракту, щофінансуватиметьсячастиноюкредитних/грантовихкоштів:  

 

·                    Постачання і монтаж 409 індивідуальнихтепловихпунктів, включно з проектуванням, підключенням, пуско-налагоджувальними роботами та введенням в експлуатацію

 

Участь у торгах за Контрактами, щофінансуютьсякредитними/грантовими коштами Банку, відкрита для фірм з усіхкраїн. Кредитні/грантовікошти Банку не можутьвикористовуватися для оплати фізичнимабоюридичним особам чи для імпортутоварів, якщотака оплата чиімпортзабороняєтьсярішенням Ради БезпекиОрганізаціїОб'єднанихНацій за РозділомVII Статуту ОрганізаціїОб'єднанихНацій.

 

Для правомірностіприсудження Контракту учасникиторгівповиннімативідповідніліцензіїзгідно з законодавствомУкраїни, включно з (але не обмежуючись) ліцензією на будівництво, ліцензією на проектування,наявністюсертифікованихпроектантівтощо. Якщоучасникторгів не маєліцензії на виконанняокремого (окремих) виду (видів) необхіднихробіт, вінможезалучитисубпідрядника, щомаєвідповіднуліцензію. Відсутністьліцензій на момент поданняКонкурсноїпропозиціїпершогоетапу не є підставою для відхиленняпропозиції. Ліцензії повинно бути отримано, а копіїнаданоЗамовнику до набуттячинності контрактом – двадцятьвісім (28) днів з моменту отриманняПовідомлення про акцепт пропозиціїконкурснихторгів.

 

Для правомірностіприсудження Контракту учасникторгів повинен продемонструватиЗамовникусуттєвувідповідністьвимогамстосовнодосвіду, персоналу, обладнання, фінансового стану та участі в судовихпроцесах, які наведено далі:

 

1. ІсторіяневиконанняКонтрактів. Учасникторгів повинен надатиточнуінформацію про всіпоточніабоминулісудовічиарбітражніпроцеси у зв'язку з Контрактами, яківінвиконавабовиконуєвпродовжостанніхп'яти (5) років. Послідовнаісторіяухваленнясудовихрішеньпротиучасникаторгівчи будь-якого партнера спільногопідприємстваможепризвести до відхиленняконкурсноїпропозиції.

 

2. Фінансовий стан

 

2.1. Фінансовіпоказникидіяльності. Учасникторгів повинен надатиперевіренібалансипідприємства за останнітри (3)роки, щодемонструютьстійкістьйогофінансового стану, зокремадовготерміновуприбутковість. За необхідностіЗамовникнаведедовідки в банках учасниківторгів.

 

2.2. Середньорічний оборот. Середньорічний оборот фірми як генпідрядника (на підставірахунків за виконані та виконуваніроботи) за останніп'ять (5) роківеквівалентомп'ятнадцятьмільйонів триста тисяч (15 300000) євро.

 

2.3. Фінансовіресурси. Учасникторгів повинен продемонструвати, щовінмає доступ абомає в наявностіліквідніактиви, незакладененерухомемайно, кредитнілінії та іншіфінансовізасоби, достатні для забезпеченнярухукоштів для будівництва за Контрактом на терміншість (6) місяців, еквівалентомпринаймніодинмільйон

(1 000 000) євро, з урахуваннямзобов'язаньучасникаторгів за іншими Контрактами.

 

3. Досвід. Учасникторгів повинен відповідати таким мінімальнимкритеріям:

 

(a)   Загальнийдосвід:

Успішнийдосвідгенпідрядника у виконанніпринаймнітрьох (3) проектів, за характером і складністюаналогічнихпропонованому. Один іззазначенихпроектів повинен за обсягомскладатипринаймніеквівалентсемимільйонів (7 000 000) євро. Всіпроектиповинні бути успішно та суттєвозавершеніпротягомостанніхп'яти (5) років. Аналогічність повинна базуватися на фізичномурозмірі, складності, методиці/технологіяхчиінших характеристиках, яківикладено в ТоміIII "Вимоги".

 

(b)   Спеціальнийдосвід:

(i)                 Підтвердженийдосвід (шляхом наданнякопійзавершенихконтрактів, рекомендаційнихлистівтощо) постачання, монтажу тавведення в експлуатацію2 500 ІТП за останнідесять (10) років у країнахсхідноїЄвропиабокраїнахізкліматичними й технічнимиумовами, аналогічнимиУкраїні.

(ii)               Учасникторгів повинен продемонструвати, що ІТП (з обладнаннямвідповіднихвиробників), встановлені ним у якостігенпідрядника, успішноексплуатуютьсявпродовждвох (2) роківпіслязакінченнягарантійноготерміну.

(iii)             Учасникторгівтакож повинен продемонструвати, щотемпивиконання таких робітаналогічні темпам, яківимагаються для реалізації проекту.

 

4. Кваліфікація персоналу. Учасникторгів повинен забезпечитиналежнокваліфікований персонал для заміщеннянаступних посад. Учасникторгів повинен надатиінформацію за кожною посадою (у Формі 5), кожна з яких повинна відповідативимогамщододосвіду, які наведено далі:

 

Посада – Сумарнийдосвід (у роках) – Виконанняаналогічнихробіт (у роках)

Керівник проекту – 10 – 5

Головнийінженер – 10–7

ГІП – 10 – 7

Інженер-теплотехнік – 5 – 3

Менеджер із контролю якості – 5 – 4

Інженерізвведення в експлуатацію та проведеннявипробувань – 5 – 4

 

Мінімальнівимогищодокількості персоналу:

 

Посада – Кількість персоналу

Керівник проекту – 1

Головнийінженер – 1

ГІП – 1

Інженер-теплотехнік – 1

Менеджер із контролю якості – 1

Інженерізвведення в експлуатацію та проведеннявипробувань – 1

 

5. Технічнаоснащеність. Учасникторгів повинен володітиабоматигарантований доступ до (засобів прокату, оренди, згоду на покупку, наявністьтехнологічногообладнаннячиіншихзасобів) наступнихосновнихелементівобладнання в повномуробочомустані, та повинен продемонструвати, що, враховуючиприйнятізобов’язання, вони будутьдоступні для використання при виконанніпропонованого Контракту.

 

Спільніпідприємстваповиннівідповідати таким мінімальнимкваліфікаційнимвимогам:

 

(a)   Головний партнер повинен принаймні на 60%відповідативсімкритеріямкваліфікаційноговідборущодозагальногодосвіду та фінансового стану, які наведено вище.

(b)   Іншіпартнериповинніпринаймні на 40%відповідативсімкритеріямкваліфікаційноговідборущодозагальногодосвіду та фінансового стану, які наведено вище.

 

Спільнепідприємство повинно відповідатисукупностікритеріївщодокваліфікації персоналу, технічноїоснащеності та фінансового стану, які наведено вище; з цією метою за кожним партнером наводятьсявідповідніпоказники для отриманнясумарноїпотужностіспільногопідприємства. Коженокремийучасникспільногопідприємства повинен відповідативимогамщодоперевіренихбалансів та участі в судовихпроцесах.

 

Конкурснудокументаціюможнаотримати за адресою, наведеноюдалі, післясплатиневідшкодовного грошового збору в сумі, еквівалентній200 євро, яку необхідносплатитиЛьвівськомуміськомукомунальномупідприємству «Львівтеплоенерго» на рахунок:

 

1)       для оплати з-за кордону:

 

BENEFICIARY:                        LVIV CITY COMMUNAL ENTERPRISE LVIVTEPLOENERGO

  1 DANYLA APOSTOLA STR., ROOM 303, 79040 LVIV, UKRAINE

ACCOUNT

OF BENEFICIARY:                  260021215883

BANK OF BENEFICIARY:      PUBLIC JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK BANK

“UKRGASBANK”

Kyiv, Ukraine,

1Yerevanska Str.

SWIFT:                                       UGASUAUK

ACCOUNT BANK

OF BENEFICIARY:                  400886433201

CORRESPONDENT BANK     COMMERZBANK AG

NeueMainzerStrasse 32-36,

60261 Frankfurt am Main, Germany

SWIFT:                                       COBADEFF

 

2)      для місцевихплатежів у гривнях:

 

ПАТ «ІДЕЯ БАНК»

рахунок № 26004005513042

 

На окремувимогудокументаціюможнанегайнонадіслатикур’єрськоюпоштою, однак у разівтратидокументівабо доставки їхіззапізненнямвідповідальності за відшкодуваннязбитківЗамвоник не несе.

 

Конкурсна процедура буде проходити у два етапи в наступному порядку:

 

(a)        Перший етапторгівпередбачатимеподаннялишетехнічнихпропозицій, без зазначенняцін, а такожперелікувідхиленьвідтехнічних та комерційних умов, викладених у конкурснійдокументації, абоальтернативнихтехнічнихрішень, якібажаєзапропонуватиучасникторгів, а такожїхобґрунтування, за умови, щотаківідхиленнячиальтернативнірішення не змінюютьосновнихцілей проекту.  ПісляоцінюванняЗамовникомконкурснихпропозиційпершогоетапуЗамовник запросить кожного учасникаторгів, якийвідповідаєкваліфікаційнимкритеріям і який подав технічновідповіднуконкурснупропозицію, на роз'яснювальнузустріч. На зустрічі буде розглянутопропозиціївсіх таких учасниківторгів, а всінеобхіднізміни, доповнення, виключення та іншікорегування буде відзначено і занесено до Протоколу.  До поданняконкурснихпропозицій другого етапу буде запрошено лишекваліфікованихучасниківторгів, які подали технічновідповідні та прийнятніконкурсніпропозиціїпершогоетапу.

 

(b)       Другийетапторгівпередбачатимеподанняоновленоїтехнічноїпропозиції з внесеннямусіхзмін, яківимагаютьсяЗамовником та якізадокументовано у Протоколіроз'яснювальноїзустрічі, або з відображенням, у мірунеобхідності, правок до конкурсноїдокументації, якібуло оформлено післяподанняконкурсноїпропозиціїпершогоетапу; а такожподаннякомерційноїпропозиції.

 

Конкурсніпропозиціїпершогоетапунеобхіднодоставити за адресою, наведеноюдалі, до 16 листопада 2016 р. включно, 13:00 год. за місцевим часом, коли їх буде розкрито у присутностіпредставниківвідучасниківторгів, якізабажаютьвзяти участь у процедурі.

 

Всіконкурсніпропозиції другого етапуповиннісупроводжуватись Конкурсною гарантією на суму 100 000 євроабоеквівалентну суму в конвертованійвалюті, та повинні бути доставлені за адресою, наведеноюдалі, включно до кінцевоїдати і часу поданняконкурснихпропозицій, якізазначено в Запрошенні до поданняконкурснихпропозицій другого етапу, коли їх буде розкрито у присутностіпредставниківвідучасниківторгів, якізабажаютьвзяти участь у процедурі.

 

Відвідуванняоб'єктіввідбудеться04 жовтня 2016 р. і розпочнеться о 10:00 год. за місцевим часом у приміщенні ЛМКП «Львівтеплоенерго».

 

Ознайомитися з реєстромпотенційнихучасниківторгів, якіпридбаликонкурснудокументацію, отриматидетальнуінформацію, а такожпереглянути і придбатиконкурснудокументаціюможна за адресою:

 

 

п. СтепаніяГнатчук, каб. 303
Львівськеміськекомунальнепідприємство «Львівтеплоенерго»
вул. Данила Апостола, 1

79040 Львів

Україна

Тел.: +38 (032) 267 31 31
Факс: +38 (032) 297 07 43
e-mail:
gnatchuk_stefa@lte.lviv.ua

                                                                                  

   Повернутись